Všeobecné podmienky používania IS pre elektronické zadávanie zákaziek

Tieto Všeobecné podmienky používania Informačného systému pre zadávanie zákaziek (ďalej len „IS“) 
upravujú v rozsahu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov podmienky používania IS z hľadiska bezpečnosti, 
ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu zadávania zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, 
doručovaniu, identifikácii a autentifikácii.


Článok I
Zoznam použitých skratiek
Autentifikácia
Elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

CPV
Spoločný slovník obstarávania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku 
obstarávania (CPV) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 5) v platnom znení.

Záujemca/Uchádzač/Účastník
Záujemca/Uchádzač/Účastník sa pre účely týchto podmienok rozumie akákoľvek fyzická lebo právnická osoba, alebo skupina uchádzačov, 
ktorá využíva IS k účasti vo verejnom obstarávaní Obstarávateľa/Vyhlasovateľa (obstarávací postup v súlade s ustanoveniami ZVO 
alebo obchodná verejná súťaž podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

Identifikácia
Proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo 
právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu.

Obstarávateľ/Vyhlasovateľ
Právnická osoba - Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.

PHZ
Predpokladaná hodnota zákazky.

SP
Súťažné podklady/súťažné podmienky.

ÚVO
Úrad pre verejné obstarávanie.

VPP IS
Všeobecné podmienky používania IS.

VVO
Vestník verejného obstarávania.

Zákon o ochrane osobných údajov
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZVO
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II
Podmienky používania IS
(1) VPP IS upravujú základné podmienky používania IS zriadeného Obstarávateľom/Vyhlasovateľom.

(2) IS je určený pre elektronické zadávanie zákaziek vyhlásených Obstarávateľom/Vyhlasovateľom, 
vrátane elektronickej komunikácie medzi Záujemcom/Uchádzačom/Účastníkom a Obstarávateľom/Vyhlasovateľom. (3) IS je dostupný na webovom sídle https://zadavaniezakaziek.posta.sk a je bezodplatne prístupný pre všetkých Záujemcov/Uchádzačov/Účastníkov. (4) IS je založený na dodržaní etických noriem v rámci realizácie zadávania zákaziek a používateľom poskytuje primerané a účinné prostriedky na vylúčenie nezákonných korupčných praktík. (5) Správca IS si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy webového sídla IS. (6) Správca IS si vyhradzuje právo úplne alebo čiastočne zrušiť webové sídlo IS alebo informácie na ňom zverejnené. (7) Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovom sídle IS, patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa IS. (8) Správca IS nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovému sídlu IS alebo informáciám na ňom zverejnených, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia. (9) Správca IS nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových sídiel tretích osôb, na ktoré existujú prepojenia z webového sídla IS. (10) Správca IS nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne ako následok používania webového sídla IS, jeho prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin. (11) Webové sídlo IS, na ňom uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie môžu byť predmetom ochrany v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom správcu IS. (12) Ak nejde o šírenie alebo poskytovanie podľa ZVO, pri preberaní a šírení údajov z webového sídla IS a jeho podstránok musí byť ako zdroj informácií uvedený Obstarávateľ/Vyhlasovateľ a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný. (13) Správca IS je držiteľom platného certifikátu riadenia informačnej bezpečnosti v zmysle medzinárodnej normy ISO 27001. Bezpečnostné opatrenia zavedené v IS sú pravidelne podrobované bezpečnostným auditom tretích strán vykonávaným nezávislou spoločnosťou. Správca IS má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a má vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. (14) Pri vypĺňaní formulárov na webovom sídle IS môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľa. Správca IS okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi. (15) Niektoré z údajov poskytnutých správcovi IS prostredníctvom webového sídla IS môžu mať povahu osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a nakladanie s nimi a ich ochrana sa riadia úpravou uvedeného zákona. (16) Správca IS nezhromažďuje dáta pre komerčné účely. Správca IS nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné účely, ak ZVO neustanovuje inak. Článok III Komunikácia a doručovanie (1) Komunikácia medzi Obstarávateľom/Vyhlasovateľom a Záujemcami/Uchádzačmi/Účastníkmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne - elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou IS. (2) Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. (3) Miestom na doručovanie a/alebo poskytnutie informácií je elektronická schránka zriadenia v rámci IS a/alebo Elektronická tabuľa zriadená v rámci IS. (4) IS zabezpečuje, aby sa s obsahom komunikácie nebolo možné oboznámiť pred uplynutím zákonnej lehoty a aby sa s ňou nemohli oboznámiť osoby, ktorým nie je určená. Na účely podľa prvej vety majú všetky zainteresované strany k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok, určených vopred Obstarávateľom/Vyhlasovateľom. (5) Dokumenty a informácie adresované Obstarávateľovi/Vyhlasovateľovi sa doručujú ich odoslaním prostredníctvom funkcionality IS a považujú sa za doručené okamihom ich odoslania, t.j. okamih doručenia informácie = okamih odoslania informácie. (6) Miestom na doručovanie dokumentov adresovaných Záujemcovi/Uchádzačovi/Účastníkovi je elektronická schránka. (7) Elektronickú schránku vytvorí správca IS každému Záujemcovi/Uchádzačovi/Účastníkovi vyjadrením súhlasu Záujemcu/Uchádzača/Účastníka s týmito VPP IS pri registrácii do IS. (8) Na prístup do elektronickej schránky sa vyžaduje identifikácia a autentifikácia podľa týchto VPP IS. (9) Doručenie do elektronickej schránky sa považuje za doručenie do vlastných rúk. Článok IV Identifikácia a Autentifikácia (1) Identifikačné a autentifikačné údaje vydáva správca IS každému Záujemcovi/Uchádzačovi/Účastníkovi pri prvej registrácii do IS. (2) Autentifikáciu je potrebné previesť zadaním jednorazového prihlasovacieho hesla, ktoré bude zaslané na adresu sídla spoločnosti Záujemcu/Uchádzača/Účastníka v listinnej podobe formou doporučenej zásielky, po vyplnení a odoslaní registračného formulára dostupného po kliknutí na „Registrácia“ v pravom hornom rohu obrazovky. Lehota na tento úkon sú min. 3 pracovné dni a je potrebné túto lehotou brať do úvahy pri vkladaní návrhu.